La participació de l’alumnat com a pilar de l’organització del centre

Un espai per la construcció de la consciència personal i social

27.10.2021 Esdeveniments

Un dels elements bàsics d’una societat democràtica és la participació ciutadana. L’escola ha de poder oferir l’espai per tal que els alumnes vagin construint consciència personal i social.
A les escoles Creixen, seguint el model de l’escola cooperativa, vetllem pel foment i promoció de la participació de totes les persones implicades en aquest projecte educatiu comú: alumnes, famílies, mestres i professors, i personal no docent.
La participació de l’alumnat comença a l’aula, amb estratègies concretes que faciliten la implicació activa i responsable dels infants i joves en la seva gestió i organització, com ara assemblees de classe, organització de les responsabilitats i càrrecs, processos participatius, consens de les normes de convivència…
Poder intervenir en la presa de decisions i observar com els seus acords i la seva capacitat de compartir donen fruits, ajuda a sentir-se part de l’organització i és una manera d’unir esforços i generar sentiment de pertinença i arrelament a la comunitat.
Tots aquests factors ens porten a una organització cada cop més horitzontal del centre que facilita, a més de les assemblees d’aula, altres mecanismes i espais per a que les seves aportacions siguin escoltades i estiguin obertes a la comunitat, tenint en compte aprenentatges que impliquin tota la societat. D’aquesta manera, articulem la participació de l’alumnat a les cooperatives d’alumnes, que iniciem a cinquè de primària, a les assemblees de representants de classe, amb la representació dels alumnes al Consell escolar, al Consell Municipal de la Infància i la Joventut de la ciutat, i amb el Servei Comunitari, on els alumnes posen en pràctica diferents aprenentatges per poder provocar canvis en el seu entorn i aportar solucions a les possibles necessitats socials, entre d’altres.

En funció de l’aspecte a tractar i de l’edat, o nivell de maduresa de l’alumnat, podrem trobar diferents nivells de participació:

Participació simple: És el primer nivell de participació. Els i les alumnes actuen com a espectadors.
Participació consultiva: Els i les alumnes intervenen en la proposta donant la seva opinió i fent propostes.
Participació projectiva: Els i les alumnes es converteixen en agents actius i desenvolupen el seu projecte. (Aquest nivell requereix un grau més alt de responsabilitat).
Metaparticipació: És el nivell més complex. Els mateixos participants demanen o generen espais nous de participació.

Ser part activa de l’organització del centre implica un component emocional que fa que els infants i joves prenguin consciència del valor de la participació i se sentin emocionalment compromesos amb aquest gran projecte col.lectiu que és l’escola.
Participació i emoció van de la mà en aquest camí per fer dels nostres alumnes, ciutadans compromesos socialment.

Articles Relacionats