Places adjudicades

Consulteu aquí les places definitives.

Consulteu aquí la llista d’espera.

 

Més informació

Correu electrònic: info@creixenterrassa.cat
Telèfon: 93 783 25 88 (de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h).

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció s’ha de fer des de casa de manera telemàtica dins el termini: del 2 al 8 de juny.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d’estudis, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns (matí o tarda) ordenats per ordre de preferència.

OPCIÓ A: sol·licitud electrònica (no cal presentar cap document al centre)

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un formulari electrònic, disponible al web del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a encara és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (en cas que sigui major o faci els anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU).

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça de correu electrònic especificada en el formulari.

 

OPCIÓ B: sol·licitud telemàtica (cal presentar documentació al centre)

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica, poden utilitzar el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal obtenir el comprovant de sol·licitud en format digital i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-ho al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

Com puc presentar la documentació al centre?

S’ha de presentar de manera telemàtica en format PDF a la secretaria del centre a través del correu: info@creixenterrassa.cat

Per casos molt excepcionals, si l’usuari no pot enviar la documentació a  través del correu, caldrà demanar cita prèvia per telèfon per entregar-la presencialment al centre, en aquest cas l’usuari ha de vetllar per mantenir les recomanacions sanitàries de distància social i ús obligatori de mascareta:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • No poden accedir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.

Més informació a la web del Departament d’Educació

Cicles formatius de grau mitjà

 • Calendari preinscripció i matrícula CF Grau Mitjà (pendent de publicació):
  • Termini per presentar sol·licituds: del 2 al 8 de juny    
  • Termini per presentar documentació: fins al 9 de juny  demanant cita prèvia per telèfon: 93 783 25 88 o bé per correu info@creixenterrassa.cat

  Avís: Les dates a partir d’aquí són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

  • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
  • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juliol de 2020; a través del correu: info@creixenterrassa.cat
  • Publicació llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
  • Sorteig del número de desempat:  15 de juliol de 2020, a les 11 hores (serveis centrals del Departament d’Educació: Via Augusta, 202, Barcelona).
  • Publicació llista de sol·licituds ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
  • Publicació de l’oferta final: 28 de juliol de 2020
  • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020
  • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): de l’1 al 7 de setembre
  • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants:
  • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció:
  • Llista d’admesos de la 2a fase:
  • Matrícula presencial per alumnes admesos a la 2a fase

Documentació que cal presentar

 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document d’identificació.
 • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació:
  • Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport de l’alumne
  • Si l’alumne és menor d’edat: original i fotocòpia del llibre de família (si està en situació d’acolliment: la resolució del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies) i original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) de l’alumne

Documentació acreditativa que cal presentar

  • Certificació de la qualificació de la prova d’accés o qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés
   • Els alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment cursen quart d’ESO a Catalunya, no han de presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que aquesta s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
    • Si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar certificat. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
    • Pels alumnes que han completat la ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’etapa
    • En el cas dels alumnes que al·leguen un estudi estranger: no cal presentar cap certificat en el cas d’homologacions tramitades a Catalunya a partir de 2016 perquè la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar la credencial o el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional
    • En el cas d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat, on apareix la qualificació mitjana en forma numèrica
    • Si s’al·lega el COU, BUP FP1 o FP2: la nota mitjana l’ha de calcular el centre on es van realitzar els estudis
    • Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.
    • Prova d’accés a la universitat per majors de 40 o 45 anys: certificat de superació de la prova
  • Alumnes amb necessitats educatives especials:
   • certificat complet del grau de discapacitat emès per l’ICASS o informe de l’EAP (Equip Assessorament Psicopedagògic) o informe equivalent a efectes de la identificació de la necessitat educativa.
  • Condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell:
   • Còpia del BOE on es publica la condició d’esportista d’alt nivell de l’alumne i que ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics
   • Certificat del Consell Català de l’Esport que acrediti la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne

Criteris de baremació

  • Les sol·licituds s’ordenen, dins de cada via, en funció de la qualificació mitjana dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

   Pels alumnes que accedeixen via ESO o estudis equivalents: es fa una reserva del 60% de places

   Pels alumnes que accedeixen via curs PQPI o FP Bàsica: es fa una reserva del 20% de places

   Pels alumnes que accedeixen via prova d’accés, curs d’accés o altres titulacions que en permeten l’accés: es fa una reserva del 20% de places (els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat a les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova)

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates oficials: de l’1 al 7 de setembre i han d’aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període de matrícula ordinari establert no se’ls manté la plaça assignada.

El centre pot reservar places en el primer curs dels cicles formatius per als alumnes que obtinguin plaça a la residència del Complex educatiu.

Gestió de vacants

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre les ofereix als participants en el procés de preinscripció no assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera.

Segona fase d’admissió al cicle formatiu de grau mitjà

Al mes de setembre de 2020 el Departament d’Educació publica al seu web la informació relativa als centres i cicles amb places vacants.

Poden participar en aquesta fase d’admissió només les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.

Els participants poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció dins el termini establert en el calendari, en el marc de les vacants existents, utilitzant el formulari disponible al web del Departament. Les peticions s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Els alumnes que obtenen plaça han de formalitzar la matrícula al centre assignat, per a la qual cosa han d’aportar la documentació que acredita que compleixen els requisits acadèmics d’accés.

Comptem amb tu pel curs 2020-2021

Contacta'ns